Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies

budowa inz

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe - zbyteczny wydatek, czy konieczność?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC - studium przypadku

Niedawno do ERGO Hestii została zgłoszona szkoda, w której doszło do katastrofy budowlanej, a koszty poniesione przez poszkodowanego przekroczyły 2.000.000 PLN. Sprawca zdarzenia był członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC w ERGO Hestii na minimalną sumę gwarancyjną 50.000 Euro za szkody, które mogą wyniknąć z wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie, ale polisa ta nie wystarczyła na pokrycie straty. Zaistniała sytuacja zrodziła wiele pytań

 • co dzieje się, gdy wyrządzona szkoda przekracza sumę gwarancyjną ustaloną w polisie?
 • czy obowiązkowe ubezpieczenie OC należycie spełnia swoją funkcję ochronną wobec ubezpieczonych i poszkodowanych?
 • co zrobić , aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości?

Te i inne wątpliwości postaramy się rozstrzygnąć w niniejszym artykule.

Zacznijmy jednak od początku. Wypadek, który opisujemy miał miejsce w marcu 2021 podczas przebudowy budynku usługowo - mieszkalnego w X. Prace prowadzone były na podstawie sporządzonych projektów i wydanego pozwolenia na budowę przez profesjonalnego wykonawcę- Firmę Y, zaś funkcję kierownika budowy powierzono Ubezpieczonemu. W następstwie zdarzenia doszło między innymi do:

 • całkowitego zniszczenia ściany frontowej budynku (tj. segmentu przy narożniku północno-wschodnim),
 • całkowitego zniszczenia stropów międzykondygnacyjnych tego segmentu,
 • częściowego zniszczenia wewnętrznej ściany nośnej segmentu na poziomie kondygnacji parteru,
 • odkształcenia dachu zniszczonego segmentu.

W związku z zaistniałą katastrofą Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie administracyjne, ponadto wszczęte zostało postępowanie karne wobec Ubezpieczonego. W toku postępowań sporządzono ekspertyzy z których wynikało, że przyczyną katastrofy była nieprawidłowa technologia wykonywania prac w przedmiotowym obiekcie tj. dokonano usunięcia elementów konstrukcyjnych w postaci stropu nad parterem, nie zabezpieczono ścian zewnętrznych na możliwość ich wyboczenia, powiększono otwory okienne parteru dodatkowo nie wypełniając przestrzeni pomiędzy belką nadproża, a ścianą nad nią zlokalizowaną, co spowodowało rozluźnienie elementów konstrukcyjnych i wyboczenie ścian. Potwierdzono, że do zdarzenia doszło na skutek wykonywania rozbiórki niezgodnie z zasadami sztuki prac rozbiórkowych, zaś za sposób organizacji i technologię prac, a także prowadzenie ich w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym odpowiadał kierownik budowy.

W styczniu 2022 Sąd Rejonowy w X Wydział Karny wydał wyrok w którym Ubezpieczonego uznano za winnego zarzucanego mu czynu, to jest tego, że pełniąc obowiązki kierownika budowy nie zapewnił należytego zorganizowania robót i kierowania nimi i działając w zamiarze ewentualnym umyślnie sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo zawalenia się budowli, czym w konsekwencji nieumyślnie doprowadził do zdarzenia w postaci zawalenia się części kamienicy. Ubezpieczonemu wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo zawieszonego na okres próby 2 lat, orzeczono karę grzywny w wysokości 50.000 PLN i zakaz zajmowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres 1 roku .

Sprawca zdarzenia posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wynikłe z wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie w ERGO Hestii. Poszkodowany zgłosił roszczenie bezpośrednio do Ubezpieczyciela sprawcy opiewające na kwotę 2 019 463 PLN, obejmujące koszty odbudowy kamienicy w tym:

 • koszty zabezpieczenia obiektu przed dalszymi szkodami,
 • koszty wybudowania pierwszej kondygnacji wraz z wykonaniem stropu lekkiego,
 • koszty wybudowania drugiej kondygnacji wraz z wykonaniem stropu lekkiego oraz balkonu,
 • koszty wybudowania trzeciej kondygnacji wraz z wykonaniem stropu lekkiego,
 • koszty wybudowania czwartej kondygnacji wraz z wykonaniem więźby, ułożenia pokrycia dachu,
 • koszty wykonania ścian działowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, założenia tynków zewnętrznych,
 • koszty wykonania elewacji, montażu sztukaterii i ozdób.

Poszkodowany w sposób niebudzący wątpliwości wykazał przesłanki odpowiedzialności sprawcy, a więc jego zawinione działanie, powstałą szkodę oraz istnienie związku przyczynowego pomiędzy działaniem a szkodą. Ubezpieczyciel uznał odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za zdarzenia oraz ustalił, że nastąpiło ono w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. Ubezpieczyciel stwierdził, że uchybienia będące źródłem szkody wynikały z obowiązków Ubezpieczonego, które szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i doszło do nich w okresie ubezpieczenia, a ponadto nie zachodzi wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. Niestety okazało się, że Ubezpieczony posiadał jedynie ubezpieczenie obowiązkowe na minimalną sumę gwarancyjną 50.000 Euro na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów oraz inżynierów budownictwa. W tym miejscu warto zauważyć, ze suma gwarancyjna wskazana w polisie OC stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to znaczy, że może on wypłacić odszkodowanie w wysokości maksymalnie równej tejże sumie. Jeśli uzasadniona wysokość roszczeń przekracza sumę gwarancyjną, to sprawca jest obowiązany pokryć pozostałą część należnego odszkodowania z własnego majątku. W omawianej sprawie kwota do zapłaty wyniosła prawie 1.800.000 PLN.

Opisana sytuacja jasno pokazuje, że limit 50.000 euro w obowiązkowym OC nie jest wystarczający dla finansowego zabezpieczenia kierownika budowy. Suma ta ustalona została w Rozporządzeniu Ministra Finansów wiele lat temu i nie ulegała waloryzacji, pomimo, że w tak zwanym międzyczasie znacząco zwiększyły się wartości wypłacanych przez Ubezpieczycieli odszkodowań, na co niebagatelny wpływ miał wzrost cen robocizny i materiałów budowlanych, szczególnie zauważalny ostatnio, jak również inflacja. Zdecydowanie można powiedzieć, że zawarcie ubezpieczenia obowiązkowego na minimalną sumę gwarancyjną nie chroni w należyty sposób ani sprawcy, ani poszkodowanego. Problem ten dotyczy zresztą nie tylko kierowników budowy, ale również innych grup zawodowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Sumy ustalone w dedykowanych im Rozporządzeniach nie przystają do rzeczywistości i nie chronią należycie Ubezpieczonych.[1] Tak zawarte ubezpieczenie daje Ubezpieczonemu jedynie iluzję bezpieczeństwa.

Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

W kwestii podniesienia minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych ruch należy do ustawodawcy i tutaj niewiele można zrobić. Natomiast realnym rozwiązaniem jest zawarcie przez Ubezpieczonego obok ubezpieczenia obowiązkowego - dodatkowego ubezpieczenia OC, zwanego również ubezpieczeniem nadwyżkowym. Ubezpieczenie takie uruchamia się po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu obowiązkowym i stanowi dodatkowy limit, który można wykorzystać na pokrycie wyrządzonej szkody. ERGO Hestia posiada bogatą ofertę ubezpieczeń nadwyżkowych dla różnych profesjonalistów, tak w formule indywidualnej, jak i grupowej. Warto z niej skorzystać i wybrać odpowiednią opcję, tak, aby w przypadku ewentualnej szkody Ubezpieczony miał uzasadnione poczucie bezpieczeństwa.

TABELA NR 1

tabela


[1] Tabela nr 1 pokazuje wysokość minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych OC dla przykładowych grup zawodowych.

Autorzy

Anna Sikorska-Nowik

Anna Sikorska-Nowik

Kierownik ds. Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych, z wykształcenia prawnik i filolog, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu prawa medycznego. W grupie ERGO Hestia od 2003 roku.

Zobacz także