DJI_02501

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – czy i kiedy warto?

8 min.

Ubezpieczenia fotowoltaiczne

Dynamika rozwoju polskiej branży fotowoltaicznej wciąż rośnie. To dziś najszybciej rozwijający się sektor spośród wszystkich Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jak najlepiej zadbać o ochronę posiadanej instalacji fotowoltaicznej?

Energetyka słoneczna ma coraz większy udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej. Według Agencji Rynku Energii moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec listopada 2022 r. osiągnęła w Polsce poziom prawie 12 GW. To ponad 54% z łącznej mocy zainstalowanej w ramach OZE (22 GW). Dla porównania: stan mocy zainstalowanej dla konwencjonalnych źródeł energii w listopadzie 2022 r. wyniósł 38 GW. Co więcej już w roku 2022 został osiągnięty próg produkcji energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych, którego osiągniecie w Polityce energetycznej Polski zostało zapisane do 2040 roku.

Liczby pokazują jasno: w Polsce mamy dobre perspektywy rozwoju fotowoltaiki. Jednocześnie intensywne działania proekologiczne wymagają uwagi i troski. Szczególnie dotyczy to:

 • zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji,
 • zabezpieczenia przed skutkami niespodziewanych zdarzeń.

Zagrożenia dla instalacji fotowoltaicznych

Jak w wypadku wielu innych inwestycji technologicznych, również tu istnieje szeroki katalog zdarzeń, które mogą zachwiać opłacalnością przedsięwzięcia. Utrata, zniszczenie lub choćby częściowe uszkodzenie instalacji, a nawet mniejsza od zakładanej aktywność słońca – wszystko to jest w stanie mocno naruszyć finansowe fundamenty dobrze prosperującej działalności.

Do najpoważniejszych konsekwencji mogą należeć:

 • konieczność poniesienia kosztów odtworzenia instalacji do stanu sprzed szkody,
 • utrata przychodu w związku z niewyprodukowaną energią,
 • potrzeba zakupienia energii z innych źródeł.

Specjalistyczne ubezpieczenia fotowoltaiki – odpowiedź na zagrożenia

Instalacje fotowoltaiczne to zbyt wrażliwy i wyeksponowany sprzęt, by mógł być w pełni chroniony fizycznie. Zagrożenia, na które jest narażony, można jednak zniwelować dobrze dopasowaną ochroną ubezpieczeniową. Przenosi ona ryzyko z inwestora na ubezpieczyciela.

Jednym z pionierów tego rodzaju polis była w Polsce ERGO Hestia. Już w 2015 roku, kiedy produkcja energii ze słońca stawiała w Polsce pierwsze kroki, sopocki ubezpieczyciel wprowadził na rynek specjalistyczny produkt przeznaczony dla instalacji fotowoltaicznych.

Wciąż usprawniany, podąża on za postępem technologicznym branży oraz rosnącymi oczekiwaniami klientów i pośredników.

Elastyczna ochrona dla każdego producenta energii

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych odpowiada potrzebom każdego producenta energii elektrycznej ze słońca, produkującego ją:

 • na potrzeby własne,
 • na sprzedaż,
 • w systemie mieszanym.

Elastyczność produktu pozwala na ubezpieczenie wielkopowierzchniowych farm o mocy kilkudziesięciu MW potrafiących zasilić w prąd całe miasto, jak i średnich instalacji zasilających pojedynczy zakład.

Oferta ERGO Hestii obejmuje również programy ubezpieczeniowe dla:

 • firm montujących instalacje fotowoltaiczne,
 • dystrybutorów energii elektrycznej,

dzięki czemu mogą oni pakietowo zaproponować klientom indywidualnym ubezpieczenie fazy eksploatacji instalacji.

Kompleksowa ochrona 3 w 1

Produkt zawiera 3 odrębne sekcje.

Sekcja I to ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych od szkód materialnych. Zapewniana przez nią ochrona obejmuje instalacje zamontowane na obiektach oraz instalacje naziemne.

Zestaw modułów fotowoltaicznych składających się na instalację może być ubezpieczony wraz z towarzyszącym oprzyrządowaniem i infrastrukturą, w tym konstrukcją mocującą, okablowaniem, ogrodzeniem, falownikami, systemem telewizji przemysłowej oraz innymi urządzeniami zabezpieczającymi.

Zmiany systemu rozliczeń energii zwiększają popularność magazynów energii, w które coraz częściej wyposażane są instalacje fotowoltaiczne. Z kolei proekologiczne trendy skłaniają zwłaszcza indywidualnych użytkowników do łączenia fotowoltaiki z pompami ciepła czy ładowarkami pojazdów elektrycznych. Te elementy również mogą zostać objęte ochroną ERGO Hestii – warunek to uwzględnienie ich w deklarowanej sumie ubezpieczenia oraz spełnienie dobrych praktyk montażowych i standardów bezpieczeństwa wymaganych przez ubezpieczyciela.

Sekcja II wzbogaca ofertę Sekcji I o dodatkowe ubezpieczenie przerw w produkcji energii elektrycznej. Chroni ono od straty w produkcji energii elektrycznej poniesionej wskutek zakłóceń, do których doszło w następstwie szkody materialnej.

Sekcja III to ubezpieczenie niedoboru w produkcji energii elektrycznej. Idealnie uzupełnia ono zakres Sekcji I i II. Ochrona obejmuje stratę w produkcji energii elektrycznej (w rocznym okresie ubezpieczenia) w stosunku do planowanej rocznej produkcji, poniesioną wskutek zmniejszonego promieniowania słonecznego – bez wystąpienia szkody materialnej (to różni ją od Sekcji II).

Wciąż zdarza się, że klienci decydują się ubezpieczyć instalacje fotowoltaiczne wyłącznie w ramach standardowego ubezpieczenia mienia, np. jako element budynku lub budowlę. Tu najlepiej uwidacznia się wielki atut ubezpieczenia ERGO Hestii – jego zakres.

Szeroki zakres ubezpieczenia

Montowane dziś instalacje z założenia mają działać bezawaryjnie przez lata. Dlatego posiadają długoterminowe gwarancje i są wyposażone w szereg zabezpieczeń.

Niestety, to złudne poczucie bezpieczeństwa, które nie uwzględnia wielu zewnętrznych czynników. Tylko ubezpieczenie może uzupełnić ochronę zapewniając pokrycie przed skutkami żywiołów, takich jak pożar, grad, silny wiatr, powódź, zalanie, uderzenie pioruna czy przed szkodami powstałymi wskutek kradzieży, wandalizmu lub pogryzienia przez zwierzęta.

Oferowana przez ERGO Hestię Sekcja I ma formułę All risk – chroni od wszystkich zdarzeń poza szkodami wprost wyłączonymi w umowie ubezpieczenia lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W wypadku gwarancji podmiot odpowiedzialny może kwestionować swoją odpowiedzialność, np. za awarię. Może też zwyczajnie nie funkcjonować już w obrocie rynkowym – w wypadku ubezpieczenia natomiast szkoda wciąż będzie objęta jego zakresem.

Dodatkowo w odróżnieniu od ubezpieczyciela gwarant nie odpowie za szkody następcze powstałe wskutek:

 • błędu projektowego,
 • wad materiałowych,
 • wadliwego wykonania,
 • niewłaściwej obsługi.

Ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialność również gdy do szkody dojdzie wskutek niezadziałania urządzeń zabezpieczających.

Zakres ubezpieczenia obejmuje też bogaty katalog kosztów oraz klauzul dodatkowych, w tym m.in.:

 • ekspertyzy rzeczoznawców,
 • poszukiwanie przyczyny szkody,
 • ubezpieczenie instalacji podczas montażu,
 • zastosowanie nowszej technologii,
 • zakup całego podzespołu w przypadku braku możliwości zakupu lub naprawy uszkodzonego elementu,
 • umożliwienie dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu, w tym dojazd do miejsca szkody.

To nie koniec zalet ubezpieczenia: jeśli dojdzie do straty w produkcji energii elektrycznej na skutek szkody z Sekcji I, ochrona w ramach Sekcji II zapewni poszkodowanemu równowartość przychodu ze sprzedaży energii i/lub kosztów poniesionych na jej zakup (pomniejszoną o kwotę franszyzy redukcyjnej). I to aż do momentu ponownego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej.

W Sekcji II odpowiedzialność ubezpieczyciela zachodzi nawet wtedy, gdy szkoda materialna nie przekracza wysokości franszyzy. Warty uwagi jest również maksymalny okres odszkodowawczy: uwzględnia on dodatkowo czas potrzebny na odbudowę lub naprawę obiektu, na którego dachu znajdowała się instalacja fotowoltaiczna, a także uległ on szkodzie.

Sekcja III to wciąż unikatowy na rynku ubezpieczeń produkt typu non-damage cover. To rodzaj parametrycznego ubezpieczenia pogodowego, które uruchamia odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku nieosiągnięcia oczekiwanych efektów produkcji energii elektrycznej, gdy jej faktyczna wartość spadnie poniżej 80% planowanej produkcji rocznej (np. w wyniku długotrwałego, zwiększonego zachmurzenia).

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych – co można zyskać?

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej to trzy elastyczne warianty, pozwalające idealnie i w prosty sposób dopasować zakres ubezpieczenia do specyfiki branży fotowoltaicznej i konkretnej inwestycji. Pozwala ono zabezpieczyć się przed skutkami niespodziewanych zdarzeń oraz finansowymi konsekwencjami przerw w pracy instalacji lub niedoboru produkcji elektrycznej.

Proponowane przez underwritera ERGO Hestii rozwiązania ubezpieczeniowe zawsze idą w parze z profesjonalną analizą i oceną ryzyka, często wspieraną przez doświadczonych inżynierów. Tak właśnie buduje się markę produktu.

*Materiał publikowany w Gazecie Ubezpieczeniowej nr 7/2023.

Autorzy

Grzegorz Wałachowski

Grzegorz Wałachowski

Starszy Underwriter Ubezpieczeń Majątkowych i Technicznych w Biurze Ubezpieczeń Korporacyjnych, z Grupą ERGO Hestia związany od 2009 roku. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, kierunek Matematyka Finansowa oraz Department of Mathematics, Physics and Electrical Engineering, Halmstad University.